Otwarte w następny poniedziałek od 12:00 do 23:55

Odśwież stronę

REGULAMIN USŁUG

ŚWIADCZONYCH PRZEZ RESTAURACJĘ

§1 Dane Restauracji

 1. Zarządzającym serwisem do zamawiania posiłków on-line: https://zamow.moodro.pl dla Moodro Bistro&Cafe, jest Magdalena Bugaj prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Bugaj DROGPOL ul. Parcze 96, 32-300 Olkusz, NIP: 6371806717 (zwana dalej Restauracją).
 2. Restauracja prowadzona jest pod adresem: ul. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
 3. We wszystkich sprawach, w tym dotyczących Serwisu oraz realizacji Zamówień, możesz się z nami kontaktować:

  1. telefonicznie: +48 795559302,
  2. elektronicznie: manager@bistro.pl.

§2 Postanowienia ogólne

 1. W ramach niniejszego Regulaminu posługiwać się będziemy następującymi określeniami, mającymi znaczenie zdefiniowane poniżej:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (osoba prawna oraz ułomna osoba prawna, reprezentowane przez osobę fizyczną zgodnie z reprezentacją lub na podstawie upoważnienia) korzystająca z Serwisu.
  2. Serwis - serwis internetowy do zamawiania posiłków on-line zarządzany przez Restaurację.
  3. Konto Klienta - oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z treścią innych elektronicznych dokumentów, do których niniejszy Regulamin się odnosi.
  5. Usługa gastronomiczna – usługa, której przedmiotem jest przygotowanie i wydanie posiłków lub napojów oraz innych produktów lub świadczenie innych usług zgodnie z aktualną ofertą Restauracji. W zakres Usługi gastronomicznej wchodzić może także dostawa posiłków, napojów oraz innych produktów w miejsce wskazane przez Użytkownika, jeżeli Restauracja udostępni taką możliwość w ramach Serwisu.
  6. Umowa – umowa w przedmiocie realizacji Usługi gastronomicznej zawierana pomiędzy Restauracją a Użytkownikiem w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu.
  7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej, stanowiące ofertę zawarcia Umowy.
 2. Restauracja za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje usług w drodze elektronicznej (dalej Usługi):
  1. składania zamówień na Usługę gastronomiczną,
  2. usługę Konta Klienta.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług, w tym zamawianie Usługi gastronomicznej, odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Serwisu oraz Usług.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz Usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w sposób nienaruszający praw Restauracji oraz osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Warunki świadczenia Usług

 1. Korzystanie z Serwisu w tym przeglądanie jego treści możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych.
 2. Składanie Zamówień dotyczących realizacji Usługi gastronomicznej nie wymaga rejestracji Konta Klienta w Serwisie jednakże złożenie zamówienia wymaga podania imienia oraz numeru telefonu do kontaktu w sprawie zamówienia. Dokonanie rejestracji Konta Klienta jak również świadczenie Usługi Konta Klienta następuje nieodpłatne.
 3. W ramach procedury rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz potwierdza zapoznanie się z treścią wskazanych w formularzu dokumentów, w tym w szczególności Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania danych identyfikacyjnych (tj. imię, nazwisko, numer telefonu z możliwością odbierania wiadomości SMS, adres e-mail. Wprowadzenie wskazanych w zdaniu poprzednim danych jest niezbędne dla rejestracji Konta Klienta, jego uwierzytelnienia i składania zamówień. Użytkownik zobowiązany jest podać rzeczywiste i aktualne dane. Użytkownik autoryzuje założenie Konta Klienta w tym wyraża zgodę na jego założenie, poprzez wpisanie kodu sms, we wskazane miejsce formularza rejestracyjnego. Wpisanie w formularzu rejestracyjnym otrzymanego przez Klienta kodu oraz kliknięcie przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ” oznacza zawarcie umowy dotyczącej prowadzenia Konta Klienta. Usługa Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę w zakresie Usługi Konta Klienta bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany w Serwisie, oświadczenia wyrażającego wolę rezygnacji z Usługi Konta Klienta. Konto jest usuwane w terminie 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia.
 4. Zawartość Serwisu w tym informacje dotyczące posiłków, napojów, innych produktów lub usług w tym ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny a wyłącznie zaproszenie do składania ofert.
 5. Restauracja zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie listy dostępnych posiłków, napojów, innych produktów lub usług w tym ich ceny, przy czym zmiany takie nie mają zastosowania do Zamówień przyjętych do realizacji przez Restaurację przed dokonaniem takich zmian.
 6. Ceny wskazane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. obejmują podatek VAT.
 7. Ceny wskazane w Serwisie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy ustalany jest po uwzględnieniu wybranej przez Użytkownika opcji dostawy i podawany do informacji Użytkownika na etapie składania Zamówienia przed związaniem Umową.
 8. Restauracja wprowadzić może ograniczenia w realizacji Zamówień np. poprzez wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia w dostawie lub ograniczenia obszaru, z którego przyjmowane są Zamówienia w dostawie. Informacje o ograniczeniach opublikowane są w ramach Serwisu.

§4 Składanie Zamówienia

 1. Przedmiotem Zamówienia jest Usługa gastronomiczna obejmująca posiłki, napoje, inne produkty lub usługi prezentowane w Serwisie.
 2. Serwis umożliwia składanie Zamówień wyłącznie w dniach oraz godzinach wskazanych w Serwisie.
 3. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownikowi prezentowane są zbiorczo informacje dotyczące Zamówienia umożliwiając Użytkownikowi weryfikację poprawności oraz kompletności Zamówienia a w razie takiej konieczności - wprowadzenie zmian.
 4. Złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz ewentualnych regulaminów dodatkowych (np. regulaminów promocji) zgodnie, z którymi Zamówienie będzie realizowane oraz przyjęciem przez Użytkownika obowiązku zapłaty, zgodnego z treścią złożonego Zamówienia (Złożenie Zamówienia).

§5 Warunki dostawy

 1. Realizacja zapewnia następujące sposoby dostawy Zamówienia:
  1. odbiór własny w Restauracji,
  2. dostawę na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu.
 2. Składając Zamówienie Klient określić może czas realizacji w ramach dostępnych opcji wyboru. W podsumowaniu Zamówienia prezentowany jest przewidywany czas realizacji Zamówienia.
 3. Odbierając Zamówienie Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy zostało ono zrealizowane poprawnie.
 4. W przypadku Zamówień obejmujących napoje alkoholowe, ich odbiór możliwy jest wyłącznie w lokalu Restauracji. W momencie dostarczenia Zamówienia obejmującego napoje alkoholowe lub inne produkty, których dostępność ograniczona jest wiekiem, Restauracja może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości. Jeśli Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona do odbioru Zamówienia, nie jest w stanie wylegitymować się odpowiednio lub nie spełnia minimalnych wymogów wiekowych, Restauracja odmówi dostarczenia lub wydania odpowiednich produktów.
 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Restauracja uprawniona jest do odmowy wydania Zamówienia, jeżeli osobą odbierającą nie jest Użytkownik składający Zamówienie.
 6. Restauracja rezerwuje sobie prawo do odmowy wydania napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom poniżej lat 18 oraz na kredyt lub pod zastaw.

§6 Zapłata

 1. Restauracja w ramach Serwisu oraz aktualnych technicznych możliwości umożliwia następujące metody płatności:
  1. płatność gotówką lub kartą w lokalu Restauracji,
  2. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze w dostawie
  3. płatność on-line przez PayU, kartą kredytową, kartą debetową, przelewem elektronicznym lub BLIKiem.
 2. W przypadku wyboru płatności kartą lub gotówką w lokalu Restauracji lub przy odbiorze Zamówienia w dostawie, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności bezpośrednio przed odbiorem Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru płatności on-line, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty z góry, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. W przypadku wyboru płatności on-line, zapłata stanowi warunek realizacji Zamówienia przez Restaurację w tym warunkuje zawarcie Umowy. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.
 4. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uzyskania przez Restaurację informacji o dokonanej zapłacie za Zamówienie.
 5. W przypadku płatności on-line obsługę płatności zapewnia serwis transakcyjny PayU oferowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

§7 Zawarcie Umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, z chwilą złożenia przez Użytkownika Zamówienia poprzez kliknięcie na odpowiednio oznaczony przycisk Potwierdzający Zakup, pomiędzy Użytkownikiem a Restauracją, zawierana jest Umowa realizacji Usługi gastronomicznej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w złożonym Zamówieniu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik wybrał opcję płatności on-line (wskazaną w § 6 ust. 1 lit. c) Regulaminu), Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pod warunkiem zawieszającym, że Użytkownik dokona płatności. Jeżeli Użytkownik nie dokonał płatności on-line w czasie dłuższym niż 5 godzin od złożenia zamówienia lub nie dokonał w tym czasie zmiany sposobu płatności na płatność przy odbiorze (gotówką lub kartą), uznaje się, że Użytkownik odstąpił od umowy bez konieczności składania w tym względzie dodatkowych oświadczeń a Zamówienie podlega anulowaniu.
 3. Po Złożeniu Zamówienia, Restauracja weryfikuje możliwość jego wykonania oraz w przypadku wyboru płatności on-line, status płatności.
 4. Przyjęcie Zamówienia potwierdzane jest bezzwłocznie w formie wiadomości e-mail lub SMS stanowiących Potwierdzenie Zamówienia.
 5. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane w całości, części lub w czasie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej okoliczności, a także o aktualnych możliwościach realizacji w tym możliwości anulowania Zamówienia. Przyjmuje się, że brak akceptacji przez Klienta zmienionych warunków realizacji Zamówienia jest równoznaczny ze złożeniem przez Restaurację oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§8 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług, a w szczególności działania Serwisu, obsługi czy realizacji Zamówień, niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi gastronomicznej.
 2. Reklamacje składane mogą być w formie elektronicznej lub pisemnie, z wykorzystaniem adresów wskazanych w §1 ust. 3 Regulaminu.
 3. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym sugerujemy podać informacje dotyczące: danych kontaktowych Użytkownika, przedmiotu reklamacji w tym opisu stwierdzonych nieprawidłowości, rodzaj i datę spostrzeżenia nieprawidłowości w tym ewentualnego żądania Użytkownika związanego z reklamacją. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawierało informacji pozwalających na rozpoznanie reklamacji, Restauracja wezwie do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.
 4. Restauracja udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Użytkownik poinformowany zostanie o rozpoznaniu reklamacji w formie wskazanej przez Użytkownika a w razie braku wskazania, w pierwszej kolejności w formie elektronicznej a w razie niemożności skorzystania z tej formy, pisemnie.
 6. Uznając reklamację za zasadną Restauracja każdorazowo zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeniu wynikającego z reklamacji.
 7. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń: w nawiązaniu do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie ODR w sporach konsumenckich, Restauracja informuje niniejszym, iż w razie powstania sporu związanego z realizacją Usługi e-rejestracji, konsument może skorzystać z pozasądowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) – platforma dostępna jest pod adresem:[http://ec.europa.eu/consumers/odr](http://ec.europa.eu/consumers/odr) (platforma ODR).

§9 Odstąpienie

 1. W zakresie przewidzianego w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, Restauracja informuje niniejszym, że Użytkownikowi, który zawarł Umowę przy wykorzystaniu Serwisu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 2. Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, że przygotowywane posiłki stanowią rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, w tym niezależnie, realizowana usługa stanowi usługę gastronomiczną, na podstawie art. 38 pkt 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo do odstąpienia od Umowy konsumentom nie przysługuje.
 3. Restauracja uprawniona jest do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  1. Zamknięcia Restauracji lub faktycznego ograniczenia możliwości realizacji Zamówienia np. z uwagi na awarię sprzętu lub wyposażenia Kuchni, ograniczenie dostaw mediów tj. energia elektryczna, gaz, woda,
  2. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  3. przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub e-maila,
  4. niedokonania przez Użytkownika zapłaty za Zamówienie bezpośrednio przy odbiorze lub w przypadku płatności on-line, w czasie dłuższym niż 5 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Zwrot płatności (w tym częściowej) dokonanej on-line, dokonany zostanie w przypadku niemożności dostarczenia Zamówienia lub jego części przez Restaurację z winy Restauracji lub przyczyn wskazanych w ust. 3. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 5. Zwrot płatności on-line jest dokonywany w terminie do 14 dni roboczych od momentu uzyskania przez Restaurację informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy.
 6. Restauracja uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
 7. Restauracja uprawniona jest niezwłocznego odrzucania Zamówień składanych przez Użytkowników, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności w tym istnieje przypuszczenie, że ich działanie ma na celu spowodowanie szkody wyrządzonej Restauracji lub zakłócenie jej działania, a także, gdy Zamówienie obejmujące produkty lub usługi z ograniczeniem wiekowym lub innym ustawowym ograniczeniem, składane jest przez Użytkownika nie spełniającego tych wymagań (np. zamówienie alkoholu przez osobę nieletnią). W przypadku odrzucenia przez Restauracje Zamówienia już opłaconego, Restauracja w terminie 14 dni zwróci wpłaconą kwotę na rachunek, z którego nastąpiła płatność.

§10 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Restauracja: 1) sprzęt komputerowy, tablet, urządzenie mobilne typu smartfon, itp, 2) dostęp do Internetu, 3) przeglądarka internetowa, 4) dostęp do poczty elektronicznej, 5) telefon z aktywną usługą odbierania wiadomości SMS.
 2. Do odczytu danych zapisanych w formacie PDF wykorzystać można program komputerowy Adobe Acrobat Reader (https://get.adobe.com/)
 3. W celu zabezpieczenia poufności danych przesyłanych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika oraz Restauracji, dane chronione są poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

§11 Informacje szczególne

 1. Stosownie do treści art. 6 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w drodze elektronicznej: ingerencja osób trzecich w systemy teleinformatyczne i bazy danych (w tym przeglądanie, kopiowanie, modyfikacja i kasowanie danych), ingerencja w transmisję informacji w sieci teleinformatycznej, zainfekowanie systemu teleinformatycznego złośliwym oprogramowaniem (wirusy, robaki komputerowe, konie trojańskie, programy szpiegujące), wyłudzanie poufnych informacji (phishing), łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracking), przełamanie protokołów kryptograficznych wykorzystywanych w wymianie informacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 2. Wskazane powyżej zagrożenia stanowią wyłącznie potencjalne zagrożenie, które powinno być jednakże brane pod uwagę przez każdego użytkownika sieci Internet oraz korzystającego z usług świadczonych droga elektroniczną.
 3. Stosownie do treści art. 6 pkt 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami) oraz art. 173 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§12 Przepisy końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 2. Niniejszy Regulamin ustalony został na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
 4. Restauracja uprawniona jest do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie znajdują zastosowania do Zamówień zaakceptowanych przez Restaurację przed dokonaniem zmiany Regulaminu.
 5. Restauracja nieodpłatnie udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 października 2020 r.
 7. Wersja regulaminu: 1.0.